Hem/Sök/Centrala avtal/Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor

Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor

Giltigt fr o m den 1 mars 2022 tills vidare med en uppsägningstid av 6 månader.

Avtalet gäller arbetstagare som anställs som postdoktor och som i huvudsak ska bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Avtalet är tillämpligt vid lärosäten eller annan arbetsgivare inom det statliga avtalsområdet som bedriver forskning.

Sedan 2022 tillämpas avtalet på Chalmers.