Hem/Sök/Centrala avtal/Villkorsavtal (OFR/S,P,O)

Villkorsavtal (OFR/S,P,O)

Giltigt fr o m den 1 oktober 2017 tills vidare med en uppsägningstid av 3 månader.

Villkorsavtal mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O med ändringar och tillägg till och med 2021-08-03

Genom Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2012-2013) har Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O sammantagna slutit bland annat allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA). I samband med ändringarna i avtalet som trädde i kraft från och med den 1 juni 2013 ändrade avtalet namn till Villkorsavtal

Tillämpningsområde

Verksamhetens uppdrag, syfte, karaktär och mål ska utgöra grund för utformningen av innehållet i anställ- ningsvillkoren. Vidare ska beaktas verksamhetens ekonomiska förutsättningar och kompetensförsörjningsbe- hov samt medarbetarnas individuella behov och önskemål.

Utifrån nämnda förutsättningar bidrar anställningsvillkoren till verksamhetens effektivitet, resultat och ut- veckling. För att kunna attrahera och behålla medarbetare som representerar den mångfald av erfarenheter och kompetenser, som har betydelse för verksamhetens mål, behövs en möjlighet till anpassning av villkoren på individuell nivå. Detta kan bland annat ske genom enskilda överenskommelser.

Enligt vad som framgår av detta avtal förfogar lokala parter över villkoren så att dessa ska kunna bidra till effektivare verksamheter. Verksamhetens krav och medarbetarens behov ligger till grund för att parternas intentioner med avtalet kan uppnås. Lokala parter tar gemensamt ansvar för att lokala avtal utformas och över tid förändras utifrån dessa intentioner.

Lokala parter ska beakta att lokala avtal inte ska innebära oproportionerlig administration eller oproportionerliga kostnader.