Hem/Sök/Lokala dokument/Lokalt avtal om omställningsmedel vid Chalmers AB

Lokalt avtal om omställningsmedel vid Chalmers AB

Giltigt fr o m den 30 oktober 2015 tills vidare med en uppsägningstid av ett år i sänder om det inte har sagts upp senast tre månader före giltighetstidens utgång. C 2015-1444.

I detta avtal anges grunderna för användningen av de medel som avsätts för omställning genom de centrala parternas överenskommelse.

Arbetsgivaren ska, enligt det central avtalet om lokala omställningsmedel, avsätta 0,3 procent av lönesumman för aktivt omställningsarbete. Medlen ska användas för ändamål som lokala parter enas om.