Hem/Sök/FAQ/Måste jag avsluta min anställning om min ansökan om frivilligt avslut inte blir beviljad?

Måste jag avsluta min anställning om min ansökan om frivilligt avslut inte blir beviljad?

Publicerad av Jean-Marc Orliaguet | Uppdaterad den 21 april 2022 kl. 20:29

Nej, en intresseanmälan gäller inte som egen uppsägning.

Nej, en intresseanmälan gäller inte som egen uppsägning. 


En överenskommelse eller avtal kräver underskrift från både den anställde och Chalmers (t.ex. prefekt).Vid frivilliga överenskommelser gäller reglerna i avtalslagen. En anställd som känt sig tvingad att ingå en överenskommelse kan alltså få den ogiltigförklarad

Intresseanmälan är inte på något sätt bindande.

Arbetsgivaren och en anställd kan komma överens om att anställningen ska avslutas. En sådan överenskommelse ska vara frivillig och kan göras när som helst.

En överenskommelse är alltid frivillig från arbetstagarens sida. 
Det innebär inga rättigheter att arbetsgivaren slutar en överenskommelse.

En överenskommelse gäller som avtal och ersätter regleringar som finns i andra avtal (LAS, kollektivavtal, …).

Det som står i överenskommelsen är det som gäller, det som inte står gäller inte.

En överenskommelsen inte sägas upp av ena parter om det till exempel står att:

I och med fullgörandet av denna överenskommelse är samtliga mellanhavanden mellan Chalmers och ____ med anledning av anställningen och anställningens upphörande slutligt reglerade. Ingendera parten har således något som helst ytterligare anspråk mot den andra av vad slag det vara må.

Referenser

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område