Hem/Sök/Aktuellt/Avvikelser från statliga avtal

Avvikelser från statliga avtal

Publicerad den 19 oktober 2020 av Jean-Marc Orliaguet Uppdaterad den 26 maj 2022 kl. 10:37

Chalmers tekniska högskola AB är frivillig medlem i arbetsgivarverket (AgV). De flesta avtal som gäller inom det statliga avtalsområdet gäller också för Chalmers. Det finns dock ett antal avvikelser

Turordning

Turordningskretsar fastställs utifrån "i huvudsak jämföra arbetsuppgifter". Reglerat i TurA-S § 3.

I den paragrafen så står det att det gäller "myndigheten på den ort där arbetsbristen finns". För Chalmers blir detta "arbetsgivaren på den ort där arbetsbristen finns",.

Ort

Chalmers verksamhet på Onsala i Kungsbacka kommunen ingår i samma "ort" som Chalmers verksamhet i Göteborgs kommunen vid Campus (Johanneberg och vid Campus Lindholmen.

Placering i turordning

Vad gäller plats i turordningskretsen utefter TurA-S finns ett speciellt förhandlingsprotokoll som benämns ”Centrala kollektivavtals tillämpning mm hos Arbetsgivarverkets icke-obligatoriska medlemmar”.

Av 4 § i detta protokoll framgår att som huvudregel vid beräkning av anställningstid för placering i turordning enligt TurA-S ska i stället för anställningstid hos staten räknas anställningstid hos resp. icke-obligatorisk medlem.

Se arbetsgivarens tolkning i dokumentet Arbetsgivarens tolkning gällande kvalificerande anställningstid i samband med arbetsbrist

Övergångsbestämmelser i samband med Chalmers stiftelsebildning (1994)

Ur "Förhandling om löne- och anställningsvillkor m m för arbetstagare vid Chalmers tekniska högskola AB" (30 maj 1994)

3 § En arbetstagare som den 30 juni 1994 var anställd vid CTH får vid tillgodoräkning av anställningstid vid turordning m m.hos högskolan räkna all tid hos staten.

Uppsägningstid

Enligt Chalmers kollektivavtal 4 kap 54 §

Enligt Chalmers kollektivavtal 4 kap 54 § är det anställningstiden på Chalmers som används för att beräkna uppsägningstiden vid en uppsägning från arbetsgivarens sida.

För anställningsavtal som tecknades före 1 juli 2002 är anställningstiden enligt LAS 3 §

Enligt Villkorsavtal kap 14 § 2:

Med anställningstid avses den tid under vilken arbetstagaren i en följd har haft en eller flera anställningar inom det statliga avtalsområdet

Om en medarbetare på Chalmers AB hade en eller flera statliga anställningar i följd i direkt anslutning till att de anställdes på Chalmers AB så får de tillgodoräkna sig den anställningstiden.

Övergångsbestämmelser i samband med Chalmers stiftelsebildning (1994)

Anställd före 30/6-94:

10 § TurA-S, all statlig tid, se protokoll vid stiftelsebildningen

Företrädesrätt till återanställning

Chalmers är ingen myndighet därför omfattas Chalmers inte av lagen om offentlig anställning (LOA).

Hos myndigheter är kravet på saklig grund (förtjänst och skicklighet) vid tillsättning av statliga befattningar väger tyngre än företrädesrätt till återanställning. Den företrädesberättigade konkurrerar därför i första hand genom sina meriter med andra sökande till anställningen. (LOA § 4 - Bedömningsgrunder vid anställning)

På Chalmers gäller istället tolkningen enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd enligt 25 § Företrädesrätt till återanställning m.m. dvs att företrädesrätten till återanställning väger tyngre på Chalmers än inom staten.

Övergångsbestämmelser i samband med Chalmers stiftelsebildning (1994)

Anställd före 30/6-94:

10 § TurA-S, all statlig tid, se protokoll vid stiftelsebildningen

Anställningstid inom Chalmerskoncernen

Se arbetsgivarens tolkning i dokumentet Arbetsgivarens tolkning gällande kvalificerande anställningstid i samband med arbetsbrist

Referenser