Hem/Sök/Lokala dokument/Avtal om arbetstid för undervisande och forskande personal vid Chalmers tekniska högskola AB

Avtal om arbetstid för undervisande och forskande personal vid Chalmers tekniska högskola AB

Giltigt fr o m den 27 maj 2024 tills vidare med en uppsägningstid av tre månader. C 2024–0857, D2.4.3.

Detta avtal gäller medarbetare som innehar tjänster som omnämns i Chalmers tekniska högskolas arbetsordning för undervisande och forskande personal. Därutöver gäller avtalet i tillämpliga delar även anställning som doktorand.

Syftet med arbetstidsavtalet är att säkerställa goda förutsättningar för de arbetsuppgifter som anges i arbetsordningen för undervisande och forskande personal. Arbetet ska präglas av hög kvalitet och kostnadseffektivitet. Det är av särskilt stor betydelse att avtalet understödjer nytänkande och effektivisering av verksamheten, till gagn för långsiktig utveckling och ökad anställningstrygghet.