Hem/Sök/Lokala dokument/Avtal om visstidsanställningsformer vid Chalmers tekniska högskola

Avtal om visstidsanställningsformer vid Chalmers tekniska högskola

Giltigt fr o m den 1 december 2022 tills vidare med en uppsägningstid av tre månader. Avtalet fortsätter att gälla ett år i sänder om det inte har sagts upp senast tre månader före giltighetstidens utgång.. C 2022–1820.

Protokoll från förhandlingar gällande avtal om tidsbegränsade anställningar för lärare, forskare och doktorander vid Chalmers tekniska högskola AB.

§ 1. Chalmers kollektivavtalade visstidsanställningsformer har sin utgångspunkt i det avtal som slöts 1996-06-19 (diarienummer C1091-95). Detta i sin tur bygger på en delegation från centrala parter i samband med stiftelsebildningen.

§ 2. Under ett antal år har Chalmers kollektivavtalade visstidsanställningsformer legat som en bilaga till Avtal om Löne- och anställningsvillkor för arbetstagare vid Chalmers (diarienummer C 2019–2118). Parterna har nu efter gemensamma och enskilda överläggningar enats om att lyfta ut dessa ur ovannämnda kollektivavtal och reglera dem i ett separat avtal.

§ 3. Parterna har vidare kommit överens om:

  • Att ta bort anställningsformen doktor och i stället tillämpa centralt Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor.
  • Att göra förtydliganden kring vad som gäller anställning som doktorand vid Chalmers tekniska högskola.
  • Att harmonisera mot Högskoleförordningen när det gäller möjligheten till förlängning av doktorand-anställning över 8 år.