Hem/Sök/Centrala avtal/Ramavtal om samverkan för framtiden

Ramavtal om samverkan för framtiden

Giltigt fr o m den 1 januari 2017 tills vidare med en uppsägningstid av sex månader.

Parterna träffar detta avtal i syfte att möjliggöra och stimulera en verksamhetsanpassad och ändamålsenlig samverkan i de statliga verksamheterna i syfte att fullgöra den informations- och förhandlingsskyldighet som följer av lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL).

Parternas uppfattning är att en samverkan som syftar till att utveckla verksamheten förutsätter en väl fungerande dialog och samspel mellan chef och medarbetare och mellan arbetsgivare och fackliga organisationer.

Genom att parterna skapar samverkansprocesser ges berörda medarbetare möjlighet att bidra med sin kompetens i diskussionen inför beslut. Det är parternas uppfattning att ett sådant arbetssätt skapar en ökad insikt och ett ökat engagemang för verksamhetens behov av förändring och utveckling. Därmed tillförs ett mervärde till verksamheten vad gäller arbetsgivarens beslutsunderlag exempelvis avseende verksamhetens utveckling och strategiska kompetensförsörjning.

I detta sammanhang vill parterna särskilt peka på vikten av att lokala parter är tydliga med ansvarsfördelning och roller mellan olika beslutsnivåer i en organisation.

Parternas uppfattning är att en sådan samverkan skapar förutsättningar för både en effektivare och bättre